Sanbert Valdez
18 years old
Manila

"Susunod po ako sa instructions ng coaches at sa lahat ng mga itinuturo para ako'y magtagumpay."