Matatagpuan natin ang Kaharian ng Diyos sa bawat taong namumuhay sa kabanalan (Lucas 17:20-21).

Ang pangunahing argumento ng mga "Atheist" o mga taong hindi naniniwala sa Diyos, na kaya raw naniniwala silang walang Diyos ay dahil ilang beses nang nakarating at nagpabalik-balik sa kalawakan ang mga astronaut pero kahit minsan ay hindi nila natagpuan ang sinasabing Kaharian ng Diyos.

Dahil hindi nakita sa kalawakan ang Kaharian ng Diyos sa Langit, kaya buong-buo ang paniniwala at paninindigan ng mga Atheist na hindi totoong mayroong Diyos.

Hindi naman talaga makikita ng dalawang mata ang Kaharian ng Diyos o ang tinatawag na "physical presence" ng Panginoon, kagaya ng nais nilang mangyari.

Sapagkat ang Kaharian ng Diyos ay matatagpuan sa puso ng bawat nananampalataya sa ating Panginoon. Sa mga taong ito makikita ang kabutihan at habag ng Panginoong Diyos.

Ang pamumuhay nila sa kabanalan ang matibay na testimonya at pagpapatotoo na ang Kaharian ng Diyos ay hindi pisikal na makikita sa kalawakan. Sa halip ito ay nasa kabutihang-loob ng bawat tao.

Ito ay pinatotohanan mula sa Sulat ni San Lucas (Lk. 17:20-21) nang wikain ni Hesus na, "Ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala ring magsasabing nagsimula na doon o dito". (Lk. 17:20-21)

Minsan, may mga taong nagsasabi na kung totoong may Diyos, bakit laganap ang kriminalidad at may mga naghihirap?

Ang lahat ng tao ay biniyayaan ng Panginoong Diyos ng kalayaan. Kaya nga mayroon tayong isip dahil nasa ating pasya ang mga gusto nating gawin sa ating buhay.

Mabuti man o masama ang ating gagawin, binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon na mamili kung anong klase ng buhay ang ibig nating tahakin dito sa ibabaw ng mundo.

Kung mayroon mang mga tao na gumagawa ng hindi maganda sa kanilang kapuwa, iyon ang pinili nila--ang maging makasalanan. At sila'y mananagot--hindi lang sa batas dito sa lupa, kung hindi maging nang nasa Langit.

Ngunit kung may mga taong namumuhay sa kasalanan, higit na mas marami ang nagsisikap na mamuhay sa kabutihan at kabanalan. At sa kanila natin makikita ang Kaharian ng Diyos.

Sila ang mga taong kumakalinga sa mga nagugutom, may sakit at mga taong nalugmok sa kahirapan. Sila ang nagpaparamdam ng pag-ibig at habag ng Diyos.

Alalahanin natin na anuman ang ginawa natin sa ating kapuwa, ay ginawa rin natin sa atin sa Panginoon. Hindi man nakikita ng dalawa nating mga mata ang Diyos, pero sa pamamagitan ng mga taong matulungin at mapagmahal sa kapuwa, nakikita natin ang habag at kabutihan ng Panginoon.

Hindi ba't "hulog ng langit" ang tawag natin sa mga taong tumutulong at kumakalinga sa kanilang kapuwa? Patunay iyan na mayroong Diyos sa ating buhay.

Manalangin Tayo: Panginoon, tulungan Mo po kaming maiparamdam sa mga taong nagdududa sa Kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng aming mabubuting gawa. AMEN

--FRJ, GMA News