"Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin. Ngunit sa magandang pananalita, ang sakit ng kalooban ay gumagaling." (Kawikaan 12:18 - Magandang Balita Biblia).

MINSAN ay kailangan mag-ingat tayo sa mga salita na ating bibitiwan. Sapagkat ang anumang salita na mamumutawi sa ating mga labi ay maaring makapanakit ng damdamin ng iba.

Kapag nakapagbitiw tayo ng masakit na salita sa ating kapuwa, kahit paulit-ulit pa tayong humingi ng paumanhin sa kaniya ay posibleng hindi na iyon kaagad mawawala sa kaniyang isipan.

At kadalasan, nakapagbibitiw tayo ng hindi magandang salita kapag tayo ay nagagalit. Subalit kapag nawala na ang galit, sasagi na rin sa isip natin na mali ang binitiwan nating salita sa ating kapuwa.

Maaaring mapatawad tayo ng taong ito dahil sa sinabi natin sa kaniya. Ngunit ang sakit ng kalooban na nakaukit sa kaniyang puso dahil sa masakit na salitang sinabi natin sa kaniya ay hindi na basta-basta mabubura.

Tulad ng sugat sa katawan, ang masasakit na salita ay nag-iiwan din ng pilat sa puso at isipan ng tao.

Kaya ang ipinapayo sa atin mula sa Sulat ng Efeso na huwag tayong gumamit ng masasamang salita. Sa halip ay mga salitang makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon ang ating sasabihin upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. (Efeso 4:29)

Sinasabi pa rito na kailangang alisin na natin ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag tayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng ating kapuwa. (Efeso 4:31)

Ang mga masasakit na salita na nakakapanakit ng damdamin ng isang tao ang ating matutunghayan mula sa Aklat ng Unang Samuel (1 Samuel 1:1-8). Tungkol ito sa kuwento nina Penina at Ana. Ang dalawang asawa ni Elkana, ang anak ni Jeroham.

May mga anak si Penina, samantalang si Ana naman ay hindi hindi nabiyayaan ng supling. Ang kultura noong panahong iyon ay nakabatay sa mataas na pagtingin ng mga tao sa isang babae na maraming anak.

Kaya ganoon na lang kung kutyain ni Penina si Ana. Ang mga sakit ng kalooban na nararanasan ni Ana ay idinaan na lamang niya sa pamamagitan ng taimtim na pananalangin kay Yahweh.

Ganito ang naging panalangin ni Ana: "Yahweh, Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Kung papakinggan Ninyo ang Inyong abang lingkod at Inyo pong kahahabagan, kung hindi Ninyo ako pababayaan. Sa halip ay pagkalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa Inyo at habang buhay na nakalaan sa Inyo. Hindi ko ipapaputol ang kaniyang buhok". (1 Sam 1:11)

Binigyang katarungan ni Yahweh ang mga paghihinagpis ni Ana at dininig niya ang taimtim na panalangin nito. Sapagkat nagsilang si Ana ng isang anak na lalaki na pinangalanan niyang Samuel.

"Nagbuntis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya. "Hiningi ko siya kay Yahweh". (1 Sam 1:20)

Sa ating kasalukuyang panahon, marami ang kagaya ni Ana sa atin na nakakaranas na masabihan ng mga masasakit at hindi magagandang salita, maging sa social media.

Kaya itinuturo sa atin ngayon ng Pagbasa na huwag tayong gumamit ng mga masasakit na salita kung nais nating punahin ang isang tao. Sapagkat maaari naman tayong gumamit ng mga salitang nakatutulong sa taong pupunahin para sa kaniyang ikabubuti.

Tandaan natin palagi ang kasabihan na ang dila ay mas matalas pa sa kutsilyo. At kung minsan ang sugat na nilikha ng salita ay habambuhay na dadalhin ng ating kapuwa. AMEN.

--FRJ, GMA News